Support
 
Phone Live Chat
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 800 443 6694
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680
Active Directory Auditing and Reporting
 
AUDYT ACTIVE DIRECTORY
 
AUDYT LOGOWANIA/WYLOGOWANIA
 
AUDYT SERWERA PLIKÓW
 
AUDYT SERWERÓW WINDOWS

AUDYT WINDOWS ACTIVE DIRECTORY

Zadbaj, by kluczowe zasoby sieciowe, jak np. kontrolery domeny były audytowane, monitorowane i raportowane wraz z pełną informacją na temat obiektów AD – zmian użytkowników, grup, GPO, komputerów, jednostek organizacyjnych, DNS, schematu AD i konfiguracji za pomocą ponad 150 szczegółowych graficznych raportów zdarzeń oraz alertów e-mail.
 
Logowanie się użytkownika
Monitoruj aktywność użytkowników w zakresie logowania do kontrolerów domeny przy użyciu skonfigurowanych raportów audytowych i alertów e-mail.
Raporty audytowe dają administratorom dostęp do informacji na temat przyczyn niepoprawnego logowania użytkownika, historii logowania, aktywności usług terminalowych oraz ostatnich operacji logowania użytkownika w ramach sieci serwera Windows.
Więcej informacji »
 
Zgodność
MŚP oraz duże przedsiębiorstwa muszą zapewnić zgodność z odpowiednimi dla branży normami jak SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA….
Nasze raporty zgodności i alerty skonfigurowane pod kątem odpowiednich norm umożliwiają całodobowy audyt twojej sieci Windows w zakresie tych norm, z wykorzystaniem standardowej procedury okresowych raportów zabezpieczeń i alertów e-mail.
Więcej informacji »
 
Raporty i alerty
Możliwość tworzenia harmonogramów korzystając z ponad 150 wstępnie skonfigurowanych raportów audytowych; tworzenie raportów niestandardowych, ustawianie raportów w oparciu o profile i raportowanie na podstawie danych archiwalnych dla celów badań.
Śledzenie zmian obiektów Windows AD (użytkownicy, grupy, GPO, komputery, schematy, DNS i system) i otrzymywanie alertów e-mail w zakresie zdarzeń nieautoryzowanego dostępu/modyfikacji w ramach sieci.
Więcej informacji »
 
Zmiany atrybutów
Dokonuj audytu wartości atrybutów przed i po zmianach dla wszystkich obiektów Windows AD; Miej dostęp do informacji o wszystkich zmianach dotyczących użytkowników, komputerów, grup, GPO i jednostek organizacyjnych i otrzymuj na bieżąco informacje dotyczące nieautoryzowanego dostępu oraz alerty dotyczące wszelkich zmian atrybutów/uprawnień.
Monitoruj i przeglądaj odpowiednie skonfigurowane raporty na jednym ekranie.
Więcej informacji »
 
Archiwizacja danych
Uruchamiaj okresową archiwizację danych audytowych, by oszczędzać przestrzeń dyskową.
Przeglądaj raporty przeszłych zdarzeń, jak np. historię logowania użytkowników do Active Directory, historię zmiany haseł i wiele innych informacji w ramach archiwizowanych dla potrzeb badań i zapewniania zgodności danych audytowych.
Raporty audytowe mogą być eksportowane do formatów xls, csv, pdf i excel.
Więcej informacji »>
 
Ustawienia GPO
Audyt i raportowanie na temat zmian GPO w Windows Active Directory oraz serwerach Windows; Zaawansowane szczegółowe śledzenie nowych i starych wartości Obiektów zasad grupy (GPO), zmian konfiguracji, haseł, polityki i ustawień oraz spełnianie wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa sieciowego i różnorodnych wymagań w zakresie zgodności
Więcej informacji »

WINDOWS LOGON/LOGOFF AUDITING

Dokonuj audytu czasu logowania i wylogowania do krytycznych stacji roboczych użytkowników w celu monitorowania czasu zalogowania, błędów logowania, historii logowania i aktywności usług terminalowych.
Przeglądaj i twórz harmonogramy raportów graficznych z alertami e-mail, pod kątem okresowej analizy oraz szybkiego reagowania na zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa.
 
Logowanie / wylogowanie
Audyt stacji roboczych Windows udostępnia dane na temat dokładnego czasu logowania i wylogowania oraz umożliwia szybkie zweryfikowanie statusu użytkownika w momencie nieautoryzowanej próby dostępu ze stacji roboczej użytkownika, a także pozwala na dostęp do informacji o czasie zalogowania, błędach logowania i aktywności usług terminalowych za pomocą raportów i natychmiastowych alertów e-mail.
Więcej informacji »
 
Zgodność
MŚP oraz duże przedsiębiorstwa muszą zapewnić zgodność z odpowiednimi dla branży normami, jak SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA….
Nasze raporty zgodności i alerty skonfigurowane pod kątem odpowiednich norm umożliwiają całodobowy audyt twojej sieci w zakresie tych norm, z wykorzystaniem standardowej procedury okresowych raportów zabezpieczeń i alertów e-mail.
Więcej informacji »
 
Archiwizacja danych
Uruchamiaj okresową archiwizację danych audytowych z poziomu programu, by oszczędzać przestrzeń dyskową.Przeglądaj raporty przeszłych zdarzeń, jak np. historię logowania użytkowników do stacji roboczych, niepowodzenia logowania, historię usług terminalowych i wiele innych informacji w ramach archiwizowanych dla potrzeb badań i zapewniania zgodności danych audytowych dotyczących stacji roboczych.Raporty audytowe mogą być eksportowane do formatów xls, csv, pdf i excel.
Więcej informacji »
 
Raporty i alerty
Możliwość tworzenia harmonogramów korzystając z wielu wstępnie skonfigurowanych raportów audytowych dla stacji roboczych z możliwością filtrowania; tworzenie raportów niestandardowych, ustawianie raportów w oparciu o profile i raportowanie na podstawie danych archiwalnych dla celów badań.Śledź aktywność stacji roboczych Windows i otrzymuj alerty e-mail dotyczące zdarzeń nieautoryzowanego dostępu do sieci.
Więcej informacji »

AUDYT SERWERA PLIKÓW WINDOWS

Możliwość śledzenia zdarzeń tworzenia, modyfikacji i usuwania plików w wyniku dozwolonego i nieautoryzowanego dostępu, wraz ze szczegółową analizą zmian w zakresie zabezpieczeń i uprawnień dotyczących dokumentów, ich struktury plików i katalogów oraz udziałów.
 
Serwery plików
Audyt serwerów plików Windows w środowisku Microsoft Server umożliwia monitorowanie i przeglądanie skonfigurowanych raportów / otrzymywanie alertów e-mail dotyczących modyfikacji, dostępu do dokumentów, zmian struktury plików/katalogów, uprawnień dostępu i udziałów.
Więcej informacji »
 
Kontrola dostępu
Audyt ustawień bezpieczeństwa pozwoli uzyskać pełen zakres informacji na temat udziałów w systemie Windows.Śledź wszelkie zmiany dotyczące plików/folderów, udziałów i uprawnień!Śledź zmiany „poufnych i systemowych list SACL”, wraz z dostępem do danych o nowych i pierwotnych wartościach deskryptora zabezpieczeń.
Więcej informacji »
 
Klastery trybu failover
Dokonuj audytu i monitoruj klastery trybu failover serwera plików Windows.Śledź udziały i uprawnienia dostępu użytkowników klastra dla serwera plików.Dodatkowo dokonuj audytu bezpieczeństwa udziałów dyskowych dzięki tworzeniu harmonogramów raportów dla klasterów trybu failover i natychmiastowych powiadomień e-mail.
Więcej informacji »
 
Filery NetApp
Audyt Filer NetApp dla Windows pozwala administratorom na śledzenie wszelkich zmian plików/folderów Windows i NetApp Filer CIFS w zakresie operacji tworzenia, modyfikowania, usuwania, zmiany zestawień i uprawnień.Śledzenie za pomocą skonfigurowanych raportów i alertów e-mail w zakresie zdarzeń naruszenia zabezpieczeń sieci oraz dostępu do krytycznych obiektów.
Więcej informacji »
 
EMC Servers
Audit the EMC (VNX/VNXe/Celerra) file shares with audit reports categorized by file, server, user, share based changes along with custom reporting, now document changes to files and folders; Monitor the access, shares & permissions. Export reports for security analysis and meet compliance audits.
Więcej informacji »
 
Wszystkie raporty serwera plików
Zobacz wszystkie raporty dotyczące serwera plików.Raporty te ułatwiają administratorom/ audytorom dokonywanie audytu oraz monitorowanie zabezpieczeń na serwerze plików Windows, a także zdarzeń dostępu i modyfikacji pod kątem dowolnych kryteriów, z wykorzystaniem licznych, łatwych do interpretacji raportów graficznych.
Więcej informacji »

AUDYT SERWERÓW WINDOWS

Śledzenie logowania/wylogowania, tworzenie harmonogramów śledzenia zdarzeń, jak np. logowania RADIUS, aktywności usług terminalowych, czasu zalogowania i historii logowania.Procesy audytowe można kontrolować śledząc harmonogram zadań systemu Windows.
 
Serwery Windows
Audyt serwerów członkowskich Windows pozwala na śledzenie logowania/wylogowywania i monitorowanie krytycznych aktywności usług terminalowych, jak np. zmiany polityki za pomocą planowanych zadań, zarządzania obiektami, zdarzeń systemowych oraz raportów śledzenia procesów i alertów e-mail.
Więcej informacji »
 
Audyt drukowania
Administratorzy mogą dokonywać centralnego audytu, monitorować i śledzić wszystkie pliki drukowane w ramach sieci Windows Server, dzięki rozbudowanym raportów dotyczącym korzystania z drukarek, ostatnich zadań drukowania, raportów w oparciu o użytkowników/drukarki pod kątem dodatkowych zabezpieczeń i zgodności z normami SOX, HIPAA.
Więcej informacji »
 
Monitorowanie integralności plików
Monitorowanie integralności plików pozwala monitorować zmiany w systemie Windows, konfiguracji, plikach programów (dzienniki, audyt, tekstowe, exe, sieciowe, konfiguracyjne, pliki baz danych), plikach atrybutów (dll, exe i inne pliki systemowe) i folderach.Umożliwia także tworzenie harmonogramów okresowych raportów e-mail do celów analizy sieciowej do formatów XLS, HTML, PDF i CSV.
Więcej informacji »
 
Zgodność
MŚP oraz duże przedsiębiorstwa muszą zapewnić zgodność z odpowiednimi dla branży normami, jak SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA….Nasze raporty zgodności i alerty skonfigurowane pod kątem odpowiednich norm umożliwiają całodobowy audyt twojej sieci Windows w zakresie tych norm, z wykorzystaniem standardowej procedury okresowych raportów zabezpieczeń i alertów e-mail.
Więcej informacji »
 
Raporty i alerty
Przeprowadzaj audyt serwerów Windows za pomocą skonfigurowanych raportów z atrybutami filtrów; śledź logowanie i wylogowywanie na serwerach członkowskich Windows.Korzystaj z raportów aktywności usług terminalowych, śledzenia procesów na serwerach i monitorowania zaplanowanych zadań za pomocą raportów i alertów.
Więcej informacji »
 
Wszystkie raporty serwera Windows
Zobacz wszystkie raporty dotyczące serwera Windows.Raporty te ułatwiają administratorom/audytorom dokonywanie audytu i monitorowanie zabezpieczeń serwera Windows, śledzenie procesów i zdarzeń systemowych z wykorzystaniem licznych, łatwych do interpretacji raportów graficznych.Istnieje także możliwość przeglądania raportów dotyczących godzin pracy i poza godzinami pracy.
Więcej informacji »
The one-stop solution to Active Directory Management and Reporting